Reglement interne competitie Schaakgroep Koedijk
Versie augustus 2017.
 
Artikel 1:
Voor zover in dit reglement niet anders is bepaald wordt er gespeeld volgens de laatste editie van de reglementen van de FIDE. Deze editie zal in de reglementenmap in de materiaalkast aanwezig zijn, in de officiële vertaling door de KNSB, die de geldende versie is.
Tot de interne competitie van Schaakgroep Koedijk worden gerekend de wedstrijden ter bepaling van het clubkampioenschap, de wedstrijden voor de zogenaamde alternatieve competitie en de wedstrijden voor de bekercompetitie (de Renotherm cup).
Artikel 2:
De leiding van de interne competitie berust bij de competitieleider. De competitieleider draagt zorg voor het bevorderen van de interne competitie en neemt zo nodig maatregelen daartoe.
Artikel 3:
Afmeldingen dienen zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk op dinsdag tot 18.00 uur, aan de competitieleider bekendgemaakt te worden. Bij niet afmelden heeft de competitieleider het recht een reglementaire nul uit te delen. Dit zal slechts in uitzonderlijke gevallen worden uitgevoerd, dit ter beoordeling aan de competitieleider.
Artikel 4:
Bij afwezigheid van de competitieleider wordt zijn functie waargenomen door zijn daartoe vastgestelde vervanger.
 
Artikel 5:
Op de clubavonden wordt om uiterlijk 20.15 uur met de wedstrijden begonnen. Bij het te laat verschijnen van een der spelers kan de klok door de competitieleider worden gestart. Nadat 30 minuten zijn verstreken op de schaakklok wordt bij afwezigheid van een der spelers de partij gewonnen verklaard voor degene die wel aanwezig is.
Artikel 6:
Het noteren van de partij en het gebruik van de schaakklok is verplicht. Indien er spelers zijn die hierbij moeilijkheden ondervinden dan dienen zij dit door te geven aan de competitieleider die naar een oplossing zal zoeken.
Artikel 7:
Geschillen van schaaktechnische aard worden ter beoordeling voorgelegd aan de competitieleider, die zal worden bijgestaan door twee leden van het bestuur. Zij zullen tot een uitspraak komen die bindend is.
Artikel 8:
1. De speler die aan het einde van een competitiegedeelte in de A-groep de meeste punten heeft behaald verwerft de titel winter-, dan wel zomerkampioen. Zijn er meerdere spelers met een gelijk aantal punten dan zal het Sonneborn-Bergersysteem worden gehanteerd. Brengt ook dit systeem geen uitsluitsel dan wordt afgegaan op het onderlinge resultaat. Is ook dat resultaat gelijk dan wordt er tussen de spelers een beslissingswedstrijd gespeeld, waarbij aan het begin van die wedstrijd zal worden geloot voor de kleurverdeling.
2. De kampioen van de winter- of zomercompetitie die in de andere competitiehelft het hoogst eindigt verwerft de titel clubkampioen. Eindigen twee spelers gelijk, dan beslist het totaal van de over twee competitiehelften door hen gescoorde punten. Is ook dit aantal punten gelijk, dan wordt er een beslissingswedstrijd gepeeld, waarbij aan het begin van die wedstrijd geloot wordt voor de kleurverdeling. De beslissingswedstrijd wordt gespeeld volgens het speeltempo van bekerwedstrijden na de groepsfase. Indien de beslissingswedstrijd in remise eindigt wordt een nieuwe partij gespeeld onder dezelfde bepalingen als die van de bekerwedstrijden na de groepsfase.
Artikel 9:
Aan het begin van de nieuwe competitie wordt door de competitieleider of het bestuur het aantal promotie- en het aantal degradatieplaatsen per groep bekend gemaakt die gelden voor de competitie. Door middel van ‘de streep’ zullen deze plaatsen zichtbaar zijn op het competitierooster. Wijzigingen hierop zijn uitsluitend mogelijk na goedkeuring door de leden. Eindigen meerdere spelers met een gelijk aantal punten op een promotie- of degradatieplaats dan wordt voor de vaststelling van promotie of degradatie gehandeld conform het bepaalde in artikel 8 van dit reglement.
Artikel 10:
Indien een speler door omstandigheden niet bij machte is de competitie uit te spelen dan wordt het volgende vastgesteld:
1. Indien er in totaal meer dan de helft van de partijen zijn gespeeld dan worden de verder nog te spelen partijen voor hem verloren verklaard;
2. Indien er de helft of minder van de partijen zijn gespeeld dan worden de al gespeelde partijen als niet gespeeld beschouwd en worden de resultaten uit de interne competitie geschrapt.
De behaalde resultaten blijven wel gelden voor de alternatieve competitie.
 
Artikel 11:
Ten aanzien van de bekercompetitie (Renotherm Cup) wordt het volgende bepaald:
Voor het begin van het seizoen wordt door de competitieleider en de secretaris in het bijzijn van een derde, samen vormend de lotingcommissie, de loting voor de voorronden verricht. Het resultaat hiervan zal via de website bekendgemaakt worden. Na de voorronden zullen de diverse lotingen zoveel mogelijk op de clubavonden na afloop van de normale partijen worden verricht door een willekeurige derde in het bijzijn van de competitieleider (of zijn vervanger) en de secretaris (of zijn vervanger). De finale wordt in principe op het podium gespeeld. De loting voor de kleurverdeling vindt onmiddellijk voorafgaand aan de partij plaats.
Artikel 12:
De speeltempo’s zijn als volgt vastgesteld:
Interne competitie
Er worden 36 zetten in anderhalf uur gespeeld. Daarna heeft iedere speler nog een kwartier extra bedenktijd om de partij uit te spelen.
Beker groepswedstrijden
Gelijk aan de interne competitie.
Beker na de groepswedstrijden
Er worden 30 zetten in één uur gespeeld. Daarna heeft ieder nog een kwartier extra bedenktijd om de partij uit te spelen.
Bij remise wordt een nieuwe partij gespeeld met wisseling van kleur en wel met ieder 20 minuten bedenktijd. Mocht ook deze partij in remise eindigen dan wordt er een snelschaakpartij gespeeld met een bedenktijd van 7½ minuut per persoon. Indien ook deze snelschaakpartij in remise eindigt, dan worden er net zo lang snelschaakpartijen gespeeld tot er een beslissing valt en waarbij de speeltijd in eerste aanleg wordt vastgesteld op 5 minuten per persoon en vervolgens telkens op één minuut minder op de klok.
(Als een speler er op uit is uitsluitend een voordeel in tijd uit te buiten zonder dat dit gerechtvaardigd is door de stelling kan de competitieleider ingrijpen en de partij remise verklaren, zelfs als de vlag is gevallen.)
Alternatief
Gelijk aan de interne competitie.
Artikel 13:
Roken in de speelzaal is niet toegestaan.
Artikel 14:
Er wordt van uit gegaan dat de mobiele telefoons tijdens de interne competitie zijn uitgeschakeld. Mochten er dringende omstandigheden zijn waarom een telefoon toch is ingeschakeld dan mag dit niet leiden tot hinderen van de tegenstander en de overige op dat moment te spelen partijen.
In de Ledenvergadering van juni 2005 is door de leden een boete van € 5, - vastgesteld op het luid afgaan van een mobiele telefoon tijdens interne competitiewedstrijden. De speler die wegens dringende omstandigheden zijn mobiele telefoon aan heeft laten staan of aan laat staan wordt verzocht om de telefoon voor de partij op trilfunctie te zetten teneinde anderen niet te hinderen.
N.B.: Bij wedstrijden voor de externe competitie kan een ingeschakelde telefoon leiden tot onmiddellijk verlies van de partij, dit ter beoordeling aan de dan optredende scheidsrechter.
Artikel 15:
In alle gevallen waarin dit reglement en/of de diverse artikelen niet voorziet beslist de competitieleider in overleg met minimaal twee bestuursleden.
Tegen deze beslissing kan schriftelijk beroep worden aangetekend bij het bestuur, waarna het bestuur in samenspraak met de competitieleider het beroep zal behandelen.
Het protesterende lid zal in de gelegenheid worden gesteld zijn beroep mondeling toe te lichten, alvorens het bestuur tot een bindend oordeel in de geest van dit reglement zal komen.
 
 
 
Vastgelegd 13 augustus 2017
 
P. Roomer, competitieleider. Voor akkoord
H. de Jong, secretaris.