Protocol veilig schaken Schaakgroep Koedijk.

We mogen en kunnen weer schaken op de club!!

Maar het is in het belang van ons allen dat we samen een aantal dingen goed voorbereiden, afspreken en daadwerkelijk uitvoeren. Daarom heeft Schaakgroep Koedijk dit protocol gemaakt. Het protocol is afgeleid van het protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF en het protocol Veilig Schaken van de KNSB.

Dit protocol vormt de leidraad voor het handelen tijdens clubactiviteiten van Schaakgroep Koedijk. Alle leden van Schaakgroep Koedijk krijgen het protocol persoonlijk toegestuurd. Het protocol zal geprint aanwezig zijn op locatie ten tijde van de clubactiviteiten, evenals een gezondheidschecklist.

Disclaimer: dit protocol is gebaseerd op de kennis van nu (peildatum 6 augustus 2020). Aanpassingen zijn mogelijk en de regels van de rijksoverheid en de daaruit voortvloeiende noodverordeningen zijn altijd leidend.

Algemeen

De volgende basisregels zijn nog steeds van kracht:

1.       Heb je klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen

2.       ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen

3.       was vaak je handen

4.       werk zoveel mogelijk thuis

5.       vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.

Met name de eerste drie basisregels zijn van toepassing voor de activiteiten van Schaakgroep Koedijk, maar ook het eerste deel van de 5e basisregel is natuurlijk van belang! We zijn namelijk aan het schaken in een gebouw waar ook andere (groepen) mensen bij elkaar komen en er kan dus drukte ontstaan. Voor wat betreft de 1,5 meter afstand is inmiddels vastgesteld, dat deze niet geldt voor schakers tijdens hun eigen partij. Ten opzichte van andere partijen gedragen zij zich als toeschouwer en houden de 1,5 meter afstand.

Aangezien de leden van Schaakgroep Koedijk allemaal ten minste 18 jaar of ouder zijn, zijn in dit protocol geen maatregelen opgenomen met betrekking tot de leeftijdsgroep “onder de 18 jaar”.

Schaakgroep Koedijk wijst haar leden op ieders individuele verantwoordelijkheid. Veel leden zijn op gevorderde leeftijd en maken deel uit van risicogroepen voor wat betreft leeftijd en gezondheid. Ieder lid dient zijn of haar eigen afweging te maken, of hij/zij het verantwoord en veilig vindt om de clubactiviteiten te bezoeken. Het kan namelijk altijd zo zijn dat, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, een van de aanwezigen toch positief test op corona. In dat geval treden de landelijke richtlijnen in werking, inclusief testen en eventueel quarantaine thuis.

 

Voorbereidende maatregelen

Door medewerkers van De Daalder is aan het bestuur van Schaakgroep Koedijk gegarandeerd, dat de locatie voldoet aan de laatste eisen van ventilatie en derhalve geschikt is bevonden om in te schaken.

In De Daalder staan (zo nodig en bij niet verhuur door anderen) twee zalen tot onze beschikking, die met elkaar in verbinding staan. Hierdoor is een vloeroppervlakte van ongeveer 140 m2 gecreëerd, zodat voldoende speeltafels kunnen worden geplaatst.
Hebben we alleen de beschikking over de zaal die wij al gebruikten, dan hebben wij minder dan 80 m2 tot onze beschikking en zal zo nodig gevraagd worden om een of meerdere partijen in de foyer te laten spelen.
Rond iedere speeltafel is voldoende ruimte om eromheen te kunnen lopen. De deuren van de speelzalen zullen tijdens de clubactiviteiten geopend blijven, zodat er naast de aanwezige ventilatiemiddelen nog extra kan worden geventileerd. De zalen beschikken niet over ramen die open kunnen.
Het is belangrijk om steeds voldoende zicht te houden op het aantal aanwezigen. Daarom is het noodzakelijk dat de competitieleider steeds op de hoogte is van de afzeggingen.

 

De “corona-verantwoordelijke” (CV)

Het Bestuur van de Schaakgroep Koedijk heeft in eerste instantie 1 CV’er aangewezen. Dit is
Hans Schoon, naar een 2e persoon wordt nog gezocht, verder in dit artikel wordt dan ook over CV’s gesproken.
Deze CV’s hebben zich bereid verklaard de coronamaatregelen om te zetten in werkbare regels voor de clubactiviteiten en in de voorbereiding en uitvoering van clubactiviteiten te zorgen voor een veilige en sociaal verantwoorde gang van zaken. Zij zien ook toe op het gedrag van de aanwezigen op de clubavond. De aanwezigen tijdens de clubavond (spelers en toeschouwers) houden zich aan de aanwijzingen van de CV’s. Indien aanwezigen zich niet houden aan de maatregelen en/of aanwijzingen kunnen de CV’s de overtreder tijdelijk of permanent, in overleg met het bestuur, de toegang tot de speellocatie ontzeggen. Het bestuur steunt en ondersteunt de CV’s in hun werkzaamheden en bij eventuele conflicten.

 

Maatregelen

1.      De leden vragen zichzelf vóór een activiteit steeds af of zij een van de vragen van de checklist met “ja” moeten beantwoorden. In dat geval melden zij zich af voor de activiteit.

2.      De leden worden dringend verzocht niet te vroeg (10 minuten voor aanvang) naar de speelzaal te komen.

3.      Bij het betreden van de locatie van de clubactiviteit worden de handen gedesinfecteerd. Bij de ingang zijn desinfecterende middelen voorhanden.
De Daalder draagt zorg voor de middelen bij beide ingangen van het gebouw.

4.      Bij het betreden van de speelzaal moet ieder lid een paraaf zetten op een checklijst die beschikbaar is bij de ingang van de speelzaal. Met het zetten van een paraaf geeft het lid aan de vragen van de gezondheidschecklist van de Daalder te hebben bekeken en zonder uitzondering met “nee” te beantwoorden. De lijst wordt door de Daalder tenminste 4 weken bewaard.

5.      De leden nemen jassen, sjaals, tassen, et cetera mee naar hun speeltafel en hangen die over hun stoel of leggen ze daarnaast. Het gebruik van een garderobe is niet toegestaan. Toeschouwers houden hun bezittingen te allen tijde bij zich en gebruiken dus ook geen garderobe.

6.      Voor aanvang van de ronde wordt door de CV’s vastgesteld of iedereen de vragen van de checklist met “nee” heeft beantwoordt en hiervoor zijn paraaf heeft gezet.

7.      Wanneer je de speelzaal verlaat voor consumpties, toiletbezoek of anderszins moet je voordat je de zaal weer wil betreden de handen elke keer weer desinfecteren.

8.      Tijdens de clubactiviteit is er geen fysiek contact tussen de aanwezigen. Er worden geen handen geschud voor en na de partij.

9.      Wanneer er kort voor of tijdens de activiteit bij een van de aanwezigen klachten ontstaan zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak, dan meldt betrokkene zich bij de CV’s  voor nader overleg. De CV’s kunnen hierin ook zelf optreden,  indien zij constateren dat iemand verschijnselen heeft. CV’s kunnen betrokkene zelfs wegsturen.

10.  De zaalindeling wordt door de CV’s bepaald aan de hand van het aantal aanwezigen. Speelmateriaal wordt door de CV’s op de speeltafels gezet. De opstelling van de tafels en stoelen mag door de aanwezigen niet worden gewijzigd.

De speeltafels staan middenin een vierkant van ongeveer 10 m2. Dat geeft voldoende afstand tussen de tafels en er kan veilig tussendoor gelopen worden.

11.  Alleen de door de competitieleider uitgeschreven partijen worden gespeeld. Analyseren met de tegenstander is toegestaan (in de buffetruimte, met voldoende afstand tot anderen). Naschaken (bijvoorbeeld snel of rapid) mag alleen met de tegenstander van die avond.

12.  Spelers zitten zoveel mogelijk rechtop of achterover achter hun schaakbord om de afstand tussen de spelers zo groot mogelijk te houden.

13.  Geslagen stukken van de tegenstander mogen van het bord worden genomen.

14.  Het rondlopen in de zaal om partijen te bekijken als “toeschouwer” dient beperkt te blijven. In ieder geval wordt de 1,5 meter afstand in acht genomen.

15.  Iedereen zorgt voor zijn eigen consumpties. Achter het schaakbord wordt niet gegeten (behalve het koekje bij de koffie). De vrijwilligers van De Daalder stellen het zeer op prijs dat op rekening wordt besteld en aan het eind van de avond met pinbetaling wordt afgerekend.